Ochrana osobných údajov

Ako používa spoločnosť PHARMACOPOLA, s.r.o. súbory Cookies

Cookies je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferované zobrazovanie produktov, produktové filtre a ďalšie nastavenia pri nakupovaní. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookies používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb pri nakupovaní, zobrazenie histórie prehliadaných produktov, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na automatické prihlásenie do vášho účtu pri ďalšej návšteve a na ochranu vašich údajov.

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na internetových stránkach umiestnených na hlavnej doméne a subdoménach pharmacopola.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta resp. v medziach GDPR. Je iba na slobodnom rozhodnutí každého klienta, či svoj súhlas v navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť PHARMACOPOLA s.r.o., so sídlom Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31570895, DIČ: 2020479230, IČ DPH: SK2020479230, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 685/S

Môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom alebo e-mailom info@pharmacopola.sk.

Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie fakturácie, účtovnej evidencie , marketingu, zasielania reklamných informácií (newsletter), farmakovigilancie, vernostných a odmeňovacích systémov, vzdelávacích podujatí a konferencií, plánovania a realizácie nákupu a predaja a pre účel vymedzený v úvode vo vzťahu k súborom cookies.

Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • titul pred a za menom
 • obchodné meno
 • profesijné označenie
 • pohlavie
 • národnosť
 • štátna príslušnosť
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa a
 • telefónne číslo
 • adresa trvalého bydliska
 • adresa prechodného bydliska
 • adresa sídla resp. miesta podnikania
 • adresa miesta výkonu profesie
 • korešpondenčná adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa
Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov od poslednej realizovanej objednávky.

Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu internetových stránok umiestnených na hlavnej doméne a subdoménach pharmacopola.sk Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá systém webovej stránky automaticky do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť našich internetových stránok obmedzená.

Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde internetovej stránky a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

 • Google Analytics
Právo na prístup k údajom

Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti užívateľskej časti rozhrania internetovej stránky.

Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov Vám budeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť služby len v obmedzenom rozsahu.

V Žiari nad Hronom, 25. jún 2023