Reklamácie

1. Úvodné ustanovenia

V súlade so Zákonom 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Vyhlášky MZ SR 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade so Zákonom 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom a so Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, spoločnosť PHARMACOPOLA, s. r. o., so sídlom Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31570895, DIČ: 2020479230, IČ DPH: SK2020479230, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 685/S, vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými je Kupujúci povinný sa oboznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Súhlas s reklamačným poriadkom potvrdzuje Kupujúci podpisom faktúry, kúpnej zmluvy alebo prevzatím tovaru a potvrdením prevzatia tovaru svojim podpisom.

2. Predmet reklamačného konania

2.1. Kupujúci je oprávnený reklamovať nasledovné nedostatky:
2.1.1 Zjavné vady tovaru zistené pri prevzatí tovaru:
a) poškodenie vonkajšieho a vnútorného obalu tovaru (roztrhnutý, zdeformovaný, rozbitý, zatečený atď.)
b) neúplnosť zásielky (chýbajú prepravné jednotky – kartóny, vrecia, prepravky atď.)
c) nedodržanie podmienok pri preprave (teplotný režim, bezpečnostný režim a pod.)
2.1.2 Nedostatky v kvantite: chýbajúci tovar, dodanie iného tovaru, tovar dodaný naviac
2.1.3 Nedostatky v kvalite: tzv. skryté vady (dodanie neúplného alebo prázdneho balenia, nefunkčnosť tovaru) alebo dodanie tovaru s inou exspiráciou/dobou použiteľnosti ako na doklade alebo ako bolo dohodnuté a pod.
2.1.4 Iné vady – napr. nesprávna cena tovaru, nesprávne označenie výrobku, nečitateľná šarža/exspirácia a pod.

2.2. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť Predávajúcemu tovar bez uvedenia príčiny alebo tovar, ktorého dôvodom vrátenia je iná príčina ako vady a nedostatky uvedené v bode 2.1., ak nie je dohodnuté inak. Inými príčinami sa myslia napríklad nasledovné – Kupujúci tovar nespotrebuje/nepredá z rôznych dôvodov, napr. ak tovar neprevzal zákazník Kupujúceho, ak zviera uhynulo, ak Kupujúci nesprávne posúdil tovar, nezvážil jeho cenu, rozmery, farbu, vlastnosti, ak Kupujúci chybne objednal tovar pri objednávke na B2B a neupravil svoju objednávku, ak Kupujúci objednal tovar alebo zadal celú objednávku duplicitne, ak tovaru neuplynula doba exspirácie/použiteľnosti, ale napriek tomu Kupujúcemu nevyhovuje, bez toho aby konzultoval exspiráciu pri objednávke.
2.3. Kupujúci môže vrátiť lieky a iné produkty, ktoré musia byť skladované a prepravované v chladovom režime, iba v prípade, že počas celej doby, od prevzatia tovaru od Predávajúceho, až do jeho vrátenia Predávajúcemu, boli dodržané podmienky skladovania určené výrobcom, čo potvrdí písomným čestným prehlásením pri podaní reklamácie.
2.4. Výrobok, ktorý sa sťahuje z trhu na podnet Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL), Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), alebo výrobcu, sa považuje za predmet reklamácie.
2.5. Výrobok, po použití ktorého sa u zvieraťa vyskytli nežiaduce účinky v zmysle Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a podlieha hláseniu o výskyte nežiaducich účinkov, sa považuje za predmet reklamácie.
2.6. Pre posúdenie, či podanie má charakter reklamácie (úplne alebo čiastočne), žiadosti, sťažnosti, alebo hlásenia výskytu nežiaducich účinkov je rozhodujúci jeho obsah a presný popis.

3. Povinnosti a práva Kupujúceho

3.1. Kupujúci je povinný podľa §427 Obchodného zákonníka vykonať prehliadku dodaného tovaru. V prípade zistených zjavných vád tovaru, (uvedené v bode 2.1.1. a 2.1.2) podá reklamáciu bezodkladne po vykonaní prehliadky, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia/prevzatia tovaru. Ak zákazník nevykoná prehliadku tovaru, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
3.2. Chyby tovaru, ktoré nie sú zjavné hneď pri kontrole dodávky tovaru (uvedené v bode 2.1.3 a 2.1.4) je Kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení.
3.3. Kupujúci má právo neprevziať zásielku alebo jej časť v prípade vady tovaru, ktorá je zjavná už pri doručení. V tomto prípade doručujúci zamestnanec Predávajúceho vyznačí neprevzatý tovaru v dodacom liste a Kupujúci svoj súhlas potvrdí podpisom. Kupujúci bude následne kontaktovaný pracovníkom zodpovedným za reklamácie, ktorý bude prípad ďalej riešiť s Kupujúcim.
3.4. Kupujúci má právo informovať sa pri objednávke na exspiráciu/dobu použiteľnosti tovaru a má právo ešte pri objednávke odmietnuť tovar s dobou exspirácie, ktorá nie je preňho vyhovujúca. Zároveň však, ak tovar neodmietne a ak tovaru ešte neuplynula doba exspirácie, nemôže byť tento tovar predmetom reklamácie kvôli dobe exspirácie, ak nie je s Kupujúcim zmluvne dohodnuté inak.
3.5. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátiť Predávajúcemu v originálnom balení a v pôvodnom stave (bez etikiet, cenoviek, popisov, ktorými označil tovar Kupujúci pre svoje potreby). Reklamovaný tovar, ktorý už bol používaný musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu neznečistený.
3.6. V prípade reklamácie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok, liekov vyžadujúcich podmienky skladovania a prepravy v chladničke alebo horľavín, žieravín a iných špecifických druhov tovaru je Kupujúci povinný tovar príslušne zabaliť a označiť s ohľadom na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, vhodných skladovacích a prepravných podmienok.
3.7. Pripravený reklamovaný tovar s reklamačným záznamom preberá od Kupujúceho vodič/obchodný zástupca Predávajúceho. Kupujúci je povinný pri odovzdávaní reklamovaného tovaru upozorniť zamestnanca Predávajúceho, o aký druh tovaru sa jedná (tovar vyžadujúci zvláštne podmienky prepravy).
3.8. Pri objednávke cez B2B je Kupujúci zodpovedný za druh, množstvo a exspiráciu/dobu použiteľnosti objednaného tovaru, ktoré má možnosť si v objednávke upraviť a zmeniť pred jej odoslaním Predávajúcemu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za chyby Kupujúceho a nie je povinný takúto reklamáciu uznať.

4. Spôsob a forma podania reklamácie

4.1. Kupujúci môže reklamáciu podať písomne non-stop, na základe čitateľne, úplne a pravdivo vyplneného reklamačného formulára, ktorý zašle Predávajúcemu e-mailom na reklamacie@pharmacopola.sk, poštou na adresu spoločnosti alebo prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho.
4.2. Reklamačný formulár je dostupný na webovej stránke spoločnosti PHARMACOPOLA s.r.o. www.pharmacopola.sk/reklamacie alebo v zákazníckej zóne B2B https://b2b.pharmacopola.sk, prípadne Predávajúci poskytne Kupujúcemu reklamačný formulár na vyžiadanie.
4.3. Kupujúci doplní reklamačné podanie fotodokumentáciou, hlavne v tých prípadoch, keď po dohode s Predávajúcim nie je potrebné vrátenie reklamovaného tovaru. Predávajúci má právo požiadať Kupujúceho o fotodokumentáciu, ak je to nevyhnutné a ak si to charakter reklamácie vyžaduje.
4.4. Pre hlásenie výskytu nežiaducich účinkov je potrebné použiť elektronický formulár „Hlásenie výskytu nežiaducich účinkov“ alebo papierovú verziu dostupnú na vyžiadanie.
4.5. Kupujúci môže reklamáciu podať aj telefonicky v pracovnej dobe od 7,30 do 17,00 hod. na tel. číslo 045 6781 490.
4.6. Pri telefonicky a e-mailom nahlásenej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť okrem svojich nacionálií, druh a počet reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, číslo a dátum dokladu, ktorého sa reklamácia týka.

5. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

5.1. Nedostatky zistené po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný reklamovať bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní
od prevzatia tovaru.
5.2. Skryté vady (výrobné) je Kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení.
5.3. Tovar sťahovaný z trhu na podnet Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL), Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo výrobcu, musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu ihneď po upozornení, v prípade, že nebol určený termín dokedy je možné tovar vrátiť. Po uplynutí určeného termínu nebude možné tovar vrátiť bez vopred získaného súhlasu Predávajúceho, ktorý je viazaný na súhlas výrobcu.

6. Vybavenie reklamácie

6.1. Súčasťou vybavenia reklamácie je vykonanie alebo zabezpečenie nápravy za predpokladu, že náprava je možná a právne podložená.
6.2. Riadne podanú reklamáciu je Predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia.
6.3. Uznané reklamácie rieši Predávajúci v zmysle Obchodného zákonníka výmenou tovaru, opravou tovaru, poskytnutím zľavy, vrátením peňazí (dobropisom) alebo dodaním chýbajúceho tovaru.
6.4. Reklamácie, ktoré majú charakter výrobnej vady alebo boli zapríčinené dodávateľom Predávajúceho, budú zaslané na odborné posúdenie výrobcovi/dodávateľovi. Po odbornom posúdení výrobcom/dodávateľom bude Kupujúci informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie.
6.5. Výrobok, na ktorý nebola uznaná reklamácia, Predávajúci vráti naspäť Kupujúcemu, ak sa nedohodnú inak.

7. Zánik nároku na reklamáciu

7.1. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:
a) bol tovar poškodený neodbornou a hrubou manipuláciou
b) neboli dodržané podmienky skladovania predpísané výrobcom
c) ak je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Kupujúcemu bude v prípade vrátenia tovaru z iného dôvodu ako reklamácie (podľa bodu 2.2.), ako aj v prípadoch opakovaného dodania zásielky (z dôvodu neprevzatia Kupujúcim) účtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 Eur bez DPH.

Reklamačný poriadok je platný od 4.11.2019.

Menu